POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.GRAWEROWE.PL

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.grawerowe.pl jest Marcin Jarguz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRAWEROWE MARCIN JARGUZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Konfederatów Barskich 19, 34-143 Lanckorona, NIP: 5512638369, REGON: 382216646, adres poczty elektronicznej (e-mail): grawerowe@gmail.com, numer telefonu: +48 888 835 137, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie „Usługodawcą”.

2.      Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3.      Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.grawerowe.pl.

 

§ 2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1.      CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.grawerowe.pl w przypadku:

1.1.   rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),

1.2.   składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),

1.3.   skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora oraz prowadzenia korespondencji w związku z przesłanym zapytaniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy polegający na efektywnym kontakcie z klientem i obsłudze zamówień),

1.4.   zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

1.5.   wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z realizacją Zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (realizacja obowiązku prawnego).

 

2.      RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:

2.1.   Konta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail.

2.2.   Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu.

2.3.   Newslettera: imię i nazwisko, adres e-mail.

2.4.   Formularza Kontaktowego: imię, adres mailowy.

3.      OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

3.1.   w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,

3.2.   w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany we właściwych przepisach, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Zamówienie zostało zrealizowane,

3.3.   w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,

3.4.   w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

3.5.   Po okresach wskazanych w pkt od 3.1 do 3.4, dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4.      Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5.      Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6.      Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie w pewnych przypadkach może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia

7.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

7.1.   przetwarzane zgodnie z prawem,

7.2.   zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

7.3.   merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:

1.1.   podmiotów realizujących dostawę Produktów,

1.2.   dostawców systemów płatności,

1.3.   biura księgowego,

1.4.   hostingodawcy,

1.5.   dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,

1.6.   podmiotów zapewniających system mailingowy,

1.7.   dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.

2.      Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

3.      Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem §5 pkt 5 oraz §6 Polityki Prywatności.

 

 

§ 4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

1.      Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.      Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

2.1.   Dostęp do danych – art. 15 RODO.

2.2.   Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

2.3.   Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

2.4.   Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

2.5.   Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

2.6.   Sprzeciw – art. 21 RODO

2.7.   Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3.      W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: grawerowe@gmail.com

4.      W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5.      W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 5
PLIKI “COOKIES”

 

Co to są pliki cookie?

 

Jak używamy plików cookie?

 

Rodzaje plików cookie, których używamy

 

Zarządzaj preferencjami dotyczącymi plików cookie

Ustawienia plików cookie

Możesz w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies, klikając powyższy przycisk. Umożliwi to ponowne odwiedzenie banera dotyczącego zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.

Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować/usuwać pliki cookies. Poniżej znajdują się łącza do dokumentów pomocy dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy technicznej swojej przeglądarki.

 

 

§ 6
USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 

1.      W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.grawerowe.pl, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook oraz Instagram.

2.      Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.grawerowe.pl, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

3.      Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.grawerowe.pl do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.

4.      Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

5.      Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

6.      Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.grawerowe.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.grawerowe.pl musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.

7.      Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.      Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.